Žminj: Iznajmljivači određuju visinu paušalnog poreza

Savjetovanje s javnošću traje do 17. siječnja

Izvor i foto: TZO Žminj

Nakon odrađene javne tribine koju je TZO Žminj zajedno s načelnikom Općine Žminj održalo 09.12.2018. u prepunoj Čakavskoj kući, zainteresirana javnost, predvođena iznajmljivačima poziva se da se uključi u javno savjetovanje vezano uz visinu paušalnog poreza za iznajmljivače.

Općina Žminj, baš kao i druge jedinice lokalne samouprave, u ovom periodu provodi savjetovanje o nacrtu odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Savjetovanje s javnošću provodi Jedinstveni upravni odjel putem općinske internetske stranice objavom nacrta općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. Svi koji žele aktivno sudjelovati, dostaviti svoje prijedloge ili mišljenja mogu to učiniti putem mail adrese odgovorne osobe upravnog tijela, a adresa je opcina@zminj.hr.

Savjetovanje s javnošću traje do 17. siječnja, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Općine Žminj izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, ali i cjelovito očitovanje s razlozima za prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Potom izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja općinskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Pozivaju se svi zainteresirani, a pogotovo iznajmljivači na koje se paušalni porez odnosi da se aktivno uključe u aktivnost savjetovanja te da pritom razmišljaju i o učinku samog nenamjenskog prihoda koji generira ova odluka kako bi se dugoročno izravno ili neizravno moglo utjecati na razvoj turizma u Općini Žminj.

Prijedlog Odluke svakako je poticajan za same iznajmljivače jer ne predviđa dodatno opterećenje iznajmljivača, već ostaje u istom obliku kao i do sada čime vodstvo Općine Žminj želi neizravno, ne opterećujući vlastite iznajmljivače, poticati razvoj turističke djelatnosti na području općine.