Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području Grada Korčule

Prijave se zaprimaju od 08. srpnja 2024. godine do 16,00 sati

Izvor i foto: Turizmoteka/TZG Korčula

Turistička zajednica Grada Korčule u 2024. godini provodi pilot projekt usmjeren na podizanje razine kvalitete privatnog smještaja na području Grada Korčule.

U tom cilju dostavljamo vam Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja (fizičkim osobama) koji posjeduju aktivno Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, čiji objekt se nalazi na području Grada Korčule.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće 50% troškova izvršenog ulaganja, nastalog u razdoblju od 01.01.2024. do 15.11.2024. godine. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt iznosi 200,00 eura, dok je maksimalan iznos 1.000,00 eura.

Turistička zajednica Grada Korčule

11.06.2024. godine

 Predmet ovog Javnog poziva, pilot projekta, je dodjela nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području Grada Korčule, s ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti smještajnih objekta privatnog smještaja.

Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija iznajmljivačima privatnog smještaja na području Grada Korčule u 2024. godini u skladu je s Programom rada Turističke zajednice Grada Korčule za 2024. godinu.

KORISNICI SREDSTAVA
Prihvatljivi korisnici sredstava iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe, postojeći iznajmljivači sa aktivnim Rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, čiji objekt se nalazi na području Grada Korčule.
Neprihvatljivi su korisnici svi koji imaju nepodmirena dugovanja prema Turističkoj zajednici Grada Korčula te Gradu Korčuli.

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Turističke zajednice Grada Korčule za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 eura.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA
Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće 50% troškova izvršenog ulaganja, nastalog u razdoblju od 01.01.2024. do 15.11.2024. godine. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt iznosi 200,00 eura, dok je maksimalan iznos 1.000,00 eura.
Prijavitelj na Javni poziv može ostvariti nepovratne subvencije za troškove ulaganja u najviše jednom objektu koji je predmet Rješenja o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu i koji se nalazi na području Grada Korčule.
Prihvatljivi troškovi:

• Izrada arhitektonskih nacrta unutarnjeg dizajna objekta u cilju podizanja kvalitete smještaja koji moraju uključivati i elemente održivosti: obnovljive izvore energije (gdje je to primjenjivo), sustave izolacije, sustave grijanja i hlađenja (npr. dizalice topline), sustave uštede vode i električne energije itd.,
• Digitalna i komunikacijska oprema uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju – povezivanje uređaja u objektu putem interneta, digitalni rezervacijski sustavi, pametne brave, sustav gašenja rasvjete i klima uređaja kada nisu u upotrebi, te druga digitalna rješenja usmjerena na smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša,

• Opreme za pripomoć osobama sa invaliditetom (platforme ili dizala za osobe sa smanjenom pokretljivošću, pomagala za pokretljivost u objektu – rukohvati, stolice ili stepenice za tuširanje, stolići za posluživanje hrane, prilagođeni sanitarni čvor i sl.)
• Marketing – putem društvenih mreža, web stranice, promo materijali, fotografiranje objekata
Neprihvatljivi troškovi:
• potrošni kućanski materijal, dekorativni predmeti i kućanski tekstil
• porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) neprihvatljivi je trošak za sve prijavitelje koji su obveznici PDV-a na dan podnošenja prijave na Javni poziv,
• polovna ili korištena oprema,
• uredski materijal (papiri, blokovi, registratori, olovke i sl.),
• neprihvatljiva digitalna i komunikacijska oprema (pametni telefoni, pametni satovi, tv uređaji, media player-i te prijenosna multimedija),
• ostali troškovi koji ne spadaju u kategorije navedene pod prihvatljive troškove.
Turistička zajednica Grada Korčule je ovlaštena provoditi kontrolu utroška dodijeljenih nepovratnih subvencija u roku od godine dana od dana dodjeljivanja sredstava, koja uključuje kontrolu na licu mjesta (u objektu privatnog iznajmljivača).

POSTUPAK DODJELE
Postupak administrativne provjere pristigle dokumentacije provode zaposlenici TZG Korčule.
Nakon administrativne provjere, samo prijave koje imaju potpunu dokumentaciju ulaze u postupak ocjenjivanja. Prijave se ocjenjuju na temelju kriterija za vrednovanje prijava.
Vrednovanje prijava provodi Povjerenstvo za ocjenu prijava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo za ocjenu prijava sastoji se od dva člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Korčule, dva zaposlenika Turističke zajednice Grada Korčule te jednog zaposlenika Gradske uprave kojeg imenuje gradonačelnica Grada Korčule.
U postupku odabira prijava za subvencioniranja, formirat će se rang lista najbolje ocijenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.
Na osnovu tako formirane liste, a na prijedlog povjerenstva Turističko vijeće TZG Korčule donosi odluku o dodjeli potpora subvencija.

S prijaviteljem koji na temelju odluke Turističkog vijeća TZG Korčule ostvari pravo na dodjelu potpore sklopit će se Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ako se prijavitelj ne odazove potpisivanju Ugovora u roku određenom od strane TZG Korčule subvencija će se dodijeliti sljedećem prijavitelju sa rang liste. Ako prijavitelj stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od ostvarenog iznosa subvencije (kao posljednji u nizu prema kriteriju bodovanja koji ostvaruje pravo na subvenciju), dodijelit će mu se potpora u visini preostalog iznosa.

U slučaju da dva ili više prijavitelja ostvare isti broj bodova po prijavi, rangiranje će se izvršiti prema redoslijedu podnošenja prijave.
Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratne subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Turističke zajednice Grada Korčule te Grada Korčule.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
• Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (za podnositelja prijave), (TZG preuzima iz sustava eVisitor – nije potrebno dostaviti),
• Preslika osobne iskaznice,
• Preslike računa za izvršena ulaganja, sve prema specifikaciji iz djela prihvatljivi troškovi – za izvršena ulaganja,
• Potvrde o plaćanjima kojima se dokazuje plaćanje za svaki priloženi račun– za izvršena ulaganja,
• Ponude o nabavi roba ili usluga, sve prema specifikaciji iz dijela prihvatljivi troškovi, koji glase na prihvatljivog korisnika – za planirana ulaganja,
• Potvrda porezne uprave (iz koje je vidljivo da prijavitelj nema dugovanja sa osnove paušalnog poreza na dohodak - ne starija od 30 dana),
• Dokaz da prijavitelj ima podmirenu turističku članarinu za 2023. godinu
• Dokaz da prijavitelj ima podmirenu turističku pristojbu za 2023. godinu (TZG preuzima iz sustava eVisitor – nije potrebno dostaviti),
• Dokaz da prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Korčuli za mjesec koji prethodi podnošenju prijave,
• Foto dokumentacija projekta, ako je primjenjivo,
• Izjava o davanju suglasnosti za obradu podataka.

Turistička zajednica Grada Korčule zadržava pravo tražiti dodatna pojašnjenja i dopunu dokumentacije.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Javni poziv raspisuje se dana 11. lipnja 2024. godine dok se prijave zaprimaju od 08. srpnja 2024. godine do 16,00 sati bez obzira na način dostave.
Prijave na Javni poziv podnose se Turističkoj zajednici Grada Korčule pute elektroničke pošte: info@visitkorcula.eu ili na adresu Turistička zajednica Grada Korčule, Trg 19. travnja 1921. br. 40, 20260 Korčula.

OBRAZAC PRIJAVE- ovdje

iZJAVA-SUGLASNOST- ovdje