Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini

Potpra HTZ-e u 2016.


Izvor i forto:HTZ
Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2016. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Na temelju ovog Programa, HTZ će u 2016. raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:
Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
Potpore događanjima,
Razvoj i uvođenje na tržište od posebnog interesa složenih turističkih proizvoda.

Više na:

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Program-dodjele-de-minimis-potpora-za-razvoj-turistickog-sektora-u-2016-godini?Y2lcNDA0MSxwXDI0Mg%3d%3d