Kreditiranje izrade projektne dokumentacije

Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije

Izvor:HBOR  Foto:Turizmoteka

1. Krajnji korisnici kredita su:

(regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

2. Namjena kredita

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:
 idejno rješenje,
 istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 strateška procjena utjecaja na okoliš,
 studija utjecaja na okoliš,
 ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 idejni projekt,
 elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 glavni projekt,izvedbeni projekt,
 tipski projekt,
 projekt uklanjanja,
 troškovnik,
 poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 energetski certifikat,
 ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

3. Način kreditiranja

 izravno kreditiranje (dokumentirani zahtjevi za kredit upućuju se izravno HBOR-u).

4. Iznos, rok korištenja i otplata

Iznos kredita

 za korisnike koji posluju dulje od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o veličini projekta za koji se dokumentacija ishodi,
 za korisnike koji posluju kraće od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit iznos kredita je ograničen do najviše 300.000,00 kuna,
 najmanji iznos kredita je 100.000,00 kuna.

HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu.
Rok korištenja:

 do 24 mjeseca,
 na zahtjev korisnika može se odobriti i duži, odnosno kraći rok.

Rok otplate

 do 5 godina ili
 jednokratno o dospijeću do najdulje 5 godina.

5. Kamate

 najmanje 6% godišnje
Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

6. Naknada za obradu zahtjeva

 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 kuna.

7. Naknada za rezervaciju sredstava

 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:
 mjenice i zadužnice,
 zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini za koju se kreditira izrada projektne i ostale investicijske dokumentacije uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 bankarske garancije,
 jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

9. Rok primjene

Program kreditiranja provodi se do iskorištenja limita ili najkasnije do 31.12.2016. godine.

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa na:

file:///C:/Users/M%20Plus/Downloads/Program%20kreditiranja%20projektne%20dokumentacije%20(1).pdf

ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr