J A V N I P O Z I V

Za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture

Izvor i foto  : Ministartvo turizma

1. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.
2. Predmet sufinanciranja su:
• Plaže
• Centri za posjetitelje ili interpretacijski centri
• Javna cikloturistička infrastruktura
3. Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
- Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
- Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.
4. Cjeloviti tekst Programa i obrazac zahtjeva FT/16 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjeni obrazac FT/16
2. Dokaze o riješenom vlasničkom, drugom stvarno-pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (zk uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta. Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog državnog tijela (Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom/ Hrvatskih šuma/ Hrvatskih voda). Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;
3. Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;
4. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;
5. Troškovnik predloženog projekta;
6. Projektnu dokumentaciju:
• Kratki opis projekta i/ili faze projekta za koju se traži potpora,
• Presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB stick),
• Plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. Planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);
7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;
8. Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;
9. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi za: plaže, centre za posjetitelje ili interpretacijske centre i javnu cikloturističku infrastrukturu.
Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Naziv i adresa prijavitelja

                                              MINISTARSTVO TURIZMA RH

„Prijava na javni poziv –Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. – Navesti naziv predmeta financiranja (npr. Plaže)– ne otvaraj„

Prisavlje 14, 10 000 ZAGREB

6. Zahtjevi koji se ne dostave u roku, zahtjevi nedopuštenog predlagatelja i zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. 7. Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2016. godine