Na razmeđi kontinentalne i mediteranske klime zelena je oaza Nacionalnog parka „Krka“ s preko tisuću različitih biljnih vrsta

Izvor : NP Krka   Foto: Lucija i Rade Jug

Zahvaljujući njezinu geografskom položaju i velikom broju različitih staništa, uz rijeku Krku nalazi se iznimno raznolik i slikovit biljni svijet s 1 186 različitih svojti. Najzanimljivija biljka Parka jest endem piramidalni zvončić, koji raste u pukotinama strmih stijena u kanjonskom dijelu toka rijeke Krke. Od ostalih endemičnih biljaka toplih i suhih staništa, brojnošću se ističu pustenasto devesilje, zvončić i dalmatinski buhač, a od biljaka vlažnih livada livadski procjepak, osobito brojan u dolinama Krke i Čikole. Uz Krku i Čikolu mogu se vidjeti neki od primarnih tipova vegetacije, kao što su biljni svijet vodenih i močvarnih staništa i kanjonska vegetacija.

Područje koje obuhvaća NP „Krka“ nalazi se na prijelazu vazdazelene mediteranske i listopadne submediteranske vegetacije. Veliki broj različitih staništa (sedrene barijere, kamenjari, stijene, vodena staništa s tekućom i stajaćom vodom, antropogena staništa) omogućava razmjerno veliku raznolikost biljnog svijeta. Najvećim brojem svojti ističu se trave (Poaceae), lepirnjače (Fabaceae) i glavočike cjevnjače (Asteraceae). Prema tipovima vegetacije, najveći postotak taksona, čak 27 %, nalazimo unutar različitih tipova antropogene vegetacije naselja, poljoprivrednih kultura i prometnih putova, slijede šume i šikare s 25 % taksona, a 22 % taksona nalazi se u vegetaciji kamenjara, kamenitih travnjaka i kamenjarskih pašnjaka. Močvarnoj i vodenoj vegetaciji pripada 11 % taksona, vegetaciji vlažnih dolinskih livada i poplavnih riječnih travnjaka uz rubove riječne obale pripada 8 % taksona, a vegetaciji stijena, kamenitih blokova i zidova oko 5 % taksona.

Zahvaljujući svom položaju, na području Parka mogu se pronaći općemediteranske biljke, kao i one iz istočnog i zapadnog Mediterana te neke europske i srednjoeuropske biljke u nešto hladnijem, sjevernom dijelu Parka. Na prostoru Nacionalnog parka „Krka” najčešće nalazimo tri karakteristične šumske zajednice. To su mješovita šuma crnike i crnog jasena, mješovita šuma medunca i bijelog graba i šuma crnog graba s jesenskom šašikom. Osim navedenih, nalazimo i biljke iz udaljenijih krajeva, Amerike, ali i tropske i suptropske vrste. Nacionalni park „Krka“ skriva i rijetke i endemične biljne vrste koje pripadaju ilirsko-jadranskim endemima, a najčešće nastanjuju stijene i pukotine.