Knjiga „Menadžment hodočašća i vjerskih događaja“

Autori: prof. dr. Zdenko Cerović i dr. sc. Patricia Zanketić

Izvor i foto: Turizmoteka

Knjiga „Menadžment hodočašća i vjerskih događaja“ prof. dr. Zdenka Cerovića i dr. sc. Patricie Zanketić znanstveno utemeljeno raspravlja o vjerskom turizmu, odnosno vjerskim putovanjima, hodočašćima i vjerskim događajima, s naglaskom na njihove ekonomske učinke, i tumači zašto ljudi žele objediniti potrebu i motiv putovanja s nekom od vjerskih potreba.

Riječ je o temi koja u dosadašnjoj hrvatskoj znanstvenoj literaturi nije obrađena na tako cjelovit, multidisciplinaran način, pri čemu su autori odlučili protumačiti, i približiti, modele, aktivnosti i funkcije menadžmenta kao ljudske aktivnosti koji nude određena materijalna dobra ili usluge, pa tako i putovanja koja ispunjavaju vjerske motive. Autori vjerske resurse doživljavaju i tumače shodno sadašnjem trenutku koji je obilježen globaliziranim društvom u kojem dominiraju nove tehnologije i e-komunikacijska sredstva, koja definiraju drukčiji, novi pristup vjerskim resursima.

Slijedom vlastitih istraživanja, autori zaključuju da su hodočašća vrlo važan segment turističkog gospodarstva koji donosi posebne i složene modele i aktivnosti menadžmenta. U tom smislu istaknuta je važnost definiranja razlika između duhovnih i ekonomskih funkcija menadžmenta u organizaciji putovanja – hodočašća, koje se definira kao ljudska potraga za duhovnošću. Nadalje, autori otvoreno raspravljaju o vjerskim putovanjima, opisujući međuovisnost vjerskih i turističkih putovanja, naglašavajući da vjerski turizam na najvišoj razini promovira ljudske i vjerske vrline gostoprimstva i gostoljubivosti.

Vjerski turizam povezuje kulturu, vjeru i tržište s potrebama čovjeka, stvarajući nove tržišne niše, nove oblike/vrste ponude i potražnje, nove oblike poduzetništva i menadžmenta, koji su nove manifestacije religioznosti. Stoga autori predlažu destinacijsku menadžment organizaciju koja bi trebala okupiti zainteresirane dionike, poput javnog i privatnog sektora, vjerskih i sličnih udruga, te pojedince, a sudionicima vjerskih događaja, hodočasnicima, omogućiti kvalitetni duhovni i materijalni doživljaj destinacije.

Predmetna knjiga vrijedno je djelo, novo u domaćoj znanstvenoj sferi, koja vješto orkestrira sekundarne izvore istraživanja i rezultate onih izvorno provedenih. Građa u knjizi pregledno je strukturirana u deset poglavlja, pisana je jasno i razumljivo, i interdisciplinarnih je obilježja, povezujući različite aspekte poput teorije turizma, teološke postavke i menadžment, što je prilično kompleksan zadatak koji su autori vrsno proveli.

Također, ova knjiga promovira novi pristup i usmjerava na novi način promatranja i razumijevanja vjerskog turizma, jer menadžment hodočašća i vjerskih događaja razumijeva kao susret dviju stvarnosti koje se u mnogo čemu razlikuju i čije različitosti je potrebno osvijestiti i uvažavati. Knjiga propituje moguće dijaloge odnosa menadžmenta i hodočašća, donoseći smjernice za njihovo oblikovanje s obzirom na temeljne oznake, različitosti funkcija i motiva menadžmenta i hodočašća. Zaključno, radi se o knjizi koja pobuđuje interes već zbog teme koja je u hrvatskoj znanstvenoj literaturi rijetko obrađivana na tako cjelovit i sveobuhvatan način, poštujući autonomnost obrađivanih područja.

Može je se smatrati radom koji bi trebao biti od pomoći u uspješnom svladavanju izazova i dilema koje prizivaju područja turizma i religije. Korisna može biti svima koje zanima predmetna problematika, posebno onima koji se bave selektivnim oblicima turizma, stručnjacima interdisciplinarnih humanističkih i društvenih područja te, posebno, studentima.