Davor Njirić, konzultant

Pojava nelegalnog poslovanja manjih kampova i parkirališta u blizini zračnih luka

Izvor i foto. Turizmoteka

Piše: Mr.sc. Davor Njirić

Svakim danom svjedočimo pojavama novih oblika nelegalnog poslovanja i novim oblicima devastacije prostora, s tendencijom da postanu masovna pojava.

Pojava nelegalnog poslovanja kampova u domaćinstvima i na OPG-ovima

U zadnje vrijeme u medijima se govorilo o primjerima nelegalne, „divlje“ gradnje manjih kampova koji potencijalnim kampistima nude mogućnost iznajmljivanja kamp parcela na nekoliko godina za postavljanje njihovih kamp kučica. Ove slučajeve je uočila i sankcionirala inspekcija jer su nelegalni, tj. izgrađeni bez građevinske dozvole na negrađevinskom zemljištu, tj. zemljištu koje prostornim planom nije planirano kao zona kampa.

Međutim, inspekcija još nije uočila i sankcionirala daleko veći problem, da je sve više kampova u domaćinstvima i na OPG-ovima, koji su legalni jer su registrirani sukladno propisima, ali posluju nelegalno s kamp kučicama. O čemu je riječ?

U kampovima u domaćinstvima i na OPG-ovima za kampiranje se može koristiti samo kamp oprema, tj. pokretni objekti za smještaj, koji se privremeno postavljanju/koriste. To su: šatori i prometna sredstva opremljena za kampiranje - prikolice za automobile i automobili raznih komercijalnih naziva: kamperi, autodomovi itd. To su smještajni objekti kampista, koje oni donose i nakon odmora odnose.

U kampovima u domaćinstvima i na OPG-ovima za kampiranje ne mogu se koristiti kamp kučice.

Što su kamp kučice? Kamp kućice su nepokretni, ali prenosivi smještajni objekti. U kamp kučicama su smještajne jedinice apartmani. To znači da je svaka kamp kučica apartman. Za kamp kućice se koriste razni komercijalni nazivi camping homes, mobil homes i sl. Molbile homes se nerijetko pogrešno prevodi kao pokretne kamp kučice. Samo su: kamp prikolice, kamperi i autodomovi pokretni (mobilni) smještajni objekti.

Zašto kampovi u domaćinstvu i na OPG-ima ne mogu imati kamp kučice? Zato što su kamp kučice proizvedene složene građevine. Njihovo postavljanje u kampovima se mora planirati prostornim planovima u područjima (zonama) T3, a kampovi u domaćinstvima i na OPG-ovima nisu kampovi koji se planiraju prostornim planovima. Dakle, samo kampovi koji su planirani prostornim planovima mogu imati kamp kučice. To je nedvojbeno!

Kampovi u domaćinstvima i na OPG-evima imaju ograničen kapacitet, kamp u domaćinstvu može imati kapacitet najviše 10 kamp parcela, odnosno 30 kampista, a kamp na OPG-u može imati kapacitet najviše 20 kamp parcela, odnosno do 60 kampista.

Ako se prešutno dopušta/tolerira da kampovi u domaćinstvima imaju kamp kučice onda bi netko mogao pomisliti da kampovi u domaćinstvima mogu imati najviše 10 kamp kučica za 30 kampista, a kampovi na OPG-ovima najviše 20 kamp kučica za 60 kampista.

S obzirom da je većina ovih malih kampova u naseljima u njima je sve više kamp kučica s apartmanima tipa dizajnirani kontejneri. To znači da se ne radi samo o apartmanizaciji nego i o kontejnerizaciji turističkih mjesta. Dizajnirani kontejneri su „pobjegli“ iz velikih planiranih kampova i šire se obalom. O tome se šuti, a zašto bi se i govorilo kada smo davno rekli zbogom urbanizmu i tradicijskoj arhitekturi.

Dakle, pojava apartmana u kamp kučicama u kampovima u domaćinstvu i kampovima na OPG-ovima je još jedan oblik nezakonite apartmanizacije obale i devastacije prostora o kojemu se ne govori.

Ne samo da ovi kampovi imaju nelegalne kamp kučice, nego i posluju na nelegalan način, odnosno na način na koji ne posluju kampovi trgovačkih društava i obrta. O čemu je riječ? Oni kampistima na nekoliko godina iznajmljuju kamp parcele za postavljanje njihovih kamp kučica po načelu: „Ja tebi iznajmim kamp parcelu, a ti postaviš svoju kamp kučicu s apartmanom i s njom radiš što hoćeš, kampiraš, pružaš usluge drugim kampistima itd.“ Drugim riječima, koristiš je kao vikendicu.

Oni godišnji najam kamp parcele naplaćuju 6.000 do 10.000 eura. Neki čak najmoprimcu prodaju kamp kučicu na čemu dodatno zarađuju. Kupovanje kamp kučice s apartmanom i plaćanje ovako visoke najamnine se isplati samo onima koji će ih iznajmljivati na „crnom tržištu“, tj. na nelegalan način.

Poznato je da nema zakona po kojemu oni to mogu raditi. Kako je to ipak moguće? Moguće je iz dva razloga. Prvo, jer nadležna ministarstva nisu uočila ovu pojavu kršenja zakona. Drugo, jer su odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o kampovima, te Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nejasne, nedorečene i neusklađene. Dugim riječima, jer je zakonodavni okvir prostornog razvoja turizma zastario i omogućava nered u pružanju usluga smještaja u ovim neplaniranim kampovima i nered u prostoru.

Dakle, nakon više od 25 godina potrebna je reforma zakonodavnog okvira prostornog razvoja turizma. Što se čeka?


Pojava nelegalnih parkirališta na poljoprivrednom zemljištu

Postoji pojava da u blizini zračnih luka vlasnici negrađevinskog poljoprivrednog zemljišta grade parkirališta za parkiranje uglavnom voznog parka rent a car agencija jer parkirališta zračnih luka i javna parkirališta nisu dovoljna ili jer mogu ponuditi daleko niže cijene parki-ranja.

Poznato je da nema zakona po kojemu oni to mogu raditi. Kako je to ipak moguće? Moguće je iz dva razloga. Prvo, jer nadležno ministarstvo nije uočilo ovu pojavu kršenja zakona. Drugo, jer su odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nejasne i nedorečene. Dugim riječima, jer je zakonodavni okvir prostornog uređenja zastario i omogućava nered u prostoru.

O čemu je riječ? U Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju nema odredbi o parki-ralištima izvan javnih površina (privatnim parkiralištima). Naime Zakonom o gradnji, odno-sno Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama nije propisano jesu li ova parkirališta jednostavne ili složene građevine, a Zakonom o prostornom uređenju nije propisano da se ova parkirališta moraju planirati prostornim planovima na građevinskom zemljištu. U duhu ovih zakona bilo bi logično da se ova parkirališta smatraju iznimno kao specifične jednos-tavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola, ali je potrebno odobrenje (ovje-ra) glavnog projekta i da se moraju planirati prostornim planovima na građevinskom zemljiš-tu. Sličan slučaj je i s nelegalnim suhim marinama (parkiralištima za plovila nautičkog turi-zma).

Dakle, nakon više od 25 godina potrebna je reforma zakonodavnog okvira prostornog uređenja općenito. Što se čeka?